His tensa zangetsu human form

Tensa Zangetsu Human Form

Zangetsu & While calling him sado, ichigo tries tensa zangetsu